Research Reagents

New DiaxDX Products

DiaxDX Products Coming Soon

 • HTVL-1 and HTVL-2
 • Leptospira
 • Chikungunya
 • Dengue virus with typing
 • Zika virus
 • Hepatitis D Virus (All serovars)
 • Hepatitis E Virus
 • HSV 1 and 2 virus
 • Varicella Zoster Virus
 • Bartonella species
 • Bartonella quintana
 • Bartonella henselae
 • Coxiella
 • BK virus
 • JC virus
 • Community-acquired bacterial meningitis
 • Nosocomial bacterial meningitis
 • Neonatal bacterial meningitis